Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

O placówce

Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy, nazywana potocznie „Czwórką”,  to placówka z ponad 70-letnią tradycją, którą tworzą kolejne pokolenia nauczycieli, uczniów i ich najbliższych. Ogromnym zaszczytem dla nas jest fakt, że do naszej szkoły  uczęszczają kolejne pokolenia rodzin: kiedyś dziadkowie, później rodzice, a dziś wnuki. Fakt ten zdecydował o tym, że tradycja i poszanowanie wartości są fundamentami naszego programu wychowawczego.

„Czwórka” jest szkołą, która uczy, wspiera i szanuje swoich wychowanków. Naszą wartością jest przyjazna wszystkim atmosfera, która sprzyja komfortowi pracy i efektywności nauki. Uczniowie rozwijają swoje predyspozycje pod okiem profesjonalnej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje do nauczanych przedmiotów, kadry pedago­gicznej. Cieszą nas wszystkie sukcesy naszych podopiecznych – zarówno te duże, jak i te małe.  A kiedy pojawiają się problemy i trudności – wspieramy, motywujemy i pomagamy.

Wsparcia i motywacji udzielamy naszym wychowankom poprzez specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, którą objęty jest każdy uczeń zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Placówka oferuje zajęcia logopedyczne, korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze.

W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim  dobrem ucznia, jego możliwościami i predys­pozycjami. Staramy się rozwijać pasje i zainteresowania oraz dostrzegać potrzeby dzieci. Wdrażamy ich do działalności na rzecz środowiska lokalnego, a także naszej małej społeczności szkolnej poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie, a także w drużynie harcerskiej. Uczymy aktywnego wypoczynku w ramach organizowanych wycieczek turystycznych, wyjazdów rekreacyjnych, turniejów sportowych. Zdobywanie wiedzy i umiejętności urozmaicamy interesującymi lekcjami muzealnymi, teatralnymi i filmowymi oraz spotkaniami  z  zaproszonymi  ciekawymi gośćmi.

Istotnym elementem funkcjonowania szkoły jest współpraca z rodzicami. Dbamy o to, aby zarówno uczniowie, jak i rodzice byli ze wszech miar usatysfakcjonowani profesjonalizmem naszych działań. Staramy się wspierać rodzinę w procesie wychowawczym i przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania w zmieniającym się świecie. Stwarzamy warunki do bycia samodzielnym, mając cały czas na uwadze bezpieczeństwo i komfort psychiczny wychowanków.

 Naszym uczniom proponujemy:

- zdobywanie wiedzy i umiejętności w budynku szkolnym objętym monitoringiem, w odpowiednio przystosowanych do tego celu klasopracowniach, w tym  dwóch pracowniach komputerowych

- rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez udostępnienie księgozbiobru biblioteki szkolnej

- rozwijanie sprawności fizycznej w siłowni, sali gimnastycznej oraz na boiskach przyszkolnych

-  dobrze zorganizowaną pomoc specjalistów: pedagoga, terapeuty,  logopedy, doradcy zawodowego

- różnorodne formy aktywności pozalekcyjnej: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wolontariat, samorząd uczniowski, drużyna harcerska,

- możliwość spędzania długich przerw na podwórku szkolnym pod opieką nauczycieli podczas ciepłych, słonecznych dni

- zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym

- opiekę świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.30

- zdrowe, smaczne i urozmaicone obiady w stołówce szkolnej.