Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp4debica.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Szczudło, e-mail: sekretariat@sp4debica.szkolnastrona.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146812584. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.

Wejście główne do budynku szkoły znajduje się od strony ulicy Kochanowskiego  i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (prowadzą do niego schody).

Wejście od strony południowej, tj. od ulicy Wyrobka dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale prowadzi ono jedynie na halę sportową szkoły.

Wszystkie drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, co  uniemożliwia osobie na wózku samodzielne poruszanie się - wymaga asysty osoby znajomej lub proszenia o pomoc.

Dojście do sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły z każdej strony wymaga pokonania wewnętrznych schodów.

Szkoła nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne.

W budynku nie ma windy.

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora szkoły znajdują się na parterze szkoły.

W budynku szkoły brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku szkoły brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła korzysta z parkingu ogólnodostępnego poza terenem placówki od strony ulicy Kochanowskiego i ulicy Robotniczej.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.